Дата на създаване на преписката: 28.05.2018
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 07.06.2018 23:59
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-29
Процедура: По реда на чл . 82, ал. 3 и ал. 4 от Закона за обществените поръчки.
Статус: Възложена

„Доставка на бланки и пощенски пликове“. Мини-процедурата се намира в СЕВОП под № 0775. Срок за представяне на офертите в отговор на поканата, съгласно СЕВОП, а именно до 23:59 ч. на 07.06.2018 г.  Отваряне на офертите, съгласно заложения в СЕВОП график, а именно 14:00 ч. на 08.06.2018 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ