Дата на създаване на преписката: 02.03.2017
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.03.2017 17:30
Процедура: Покана по реда на чл. 93б, ал. 3 от ЗОП (отм.), във връзка с § 19 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП
Статус: Изпълнена


 • Pokana 2017-03-02

  Покана с приложения
 • KSS 2017-03-02

  Количествено стойностна сметка
 • Reshenie 2017-03-20

  Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител
 • Protokol ot rabotata na komisiata 2017-03-20

  Протокол от работата на комисията
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ