Дата на създаване на преписката: 01.03.2017
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 09.03.2017 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-19
Процедура: Покана по реда на чл. 93б, ал. 3 от ЗОП (отм.), във връзка с § 19 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП
Статус: Изпълнена


  • Pokana 2017-03-01

    Покана с приложения
  • KSS 2017-03-01

    Количествено стойностна сметка
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ