Дата на създаване на преписката: 25.06.2015
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 06.07.2015 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-90/14
Статус: Изпълнена

„Упражняване на строителен надзор, съставяне на технически паспорт, контрол по безопасност и здраве в процеса на строителството, контрол и оценка на количествата изпълнени строителни и монтажни работи за строеж „Преустройство, основен ремонт и промяна на предназначението на част от съществуваща сграда за нуждите на Административен съд – гр. Шумен“

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ