Дата на създаване на преписката: 08.06.2018
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18.06.2018 23:59
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-69
Процедура: По реда на чл . 82, ал. 3 и ал. 4 от Закона за обществените поръчки.
Статус: Изпълнена

Краен срок за подаване на оферти 18.06.2018 г., 23:59 часа. Попълването и подаването на офертите, както и тяхното разглеждане, оценка и класиране се извършват по електронен път чрез СЕВОП, намираща се на интернет адрес: https://sevop.minfin.bg/, секция “Дейности”, раздел „Мини-процедура“ (вътрешен конкурентен избор), под № 0872. (Поради технически проблем в поканата фигурира грешен номер на мини-процедура, а именно – 0867, която не съществува в СЕВОП.)


МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ