Дата на създаване на преписката: 25.08.2018
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 04.10.2018 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-95
Статус: Изпълнена

С Решение № ЛС-07-270/27.09.2018 г. на главен секретар на Министерство на правосъдието е удължен срока за получаване  на оферти до 17:30 часа на 04.10.2018 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ