Дата на създаване на преписката: 05.11.2018
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15.11.2018 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-121
Статус: Възложена


  • Protokol 1 2018-11-20

    Протокол №1 от работата на комисията
  • Protokol 2 2018-12-05

    Протокол № 2 от работата на комисията
  • Protokol 3 2018-12-05

    Протокол № 3 за определяне на изпълнител
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ