Дата на създаване на преписката: 04.03.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 04.04.2019 17:30
Статус: Изпълнена

Процедурата е открита с Решение № ЛС-07-16/28.02.2019 г. на главен секретар на Министерство на правосъдието.

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ