Дата на създаване на преписката: 06.06.2018
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29.06.2018 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-61
Процедура: Публично състезание
Статус: Изпълнена


МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ