Дата на създаване на преписката: 19.10.2015
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28.10.2015 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-98
Статус: Изпълнена

„Упражняване на строителен надзор, технически, количествен и стойностен контрол и отчитане на изпълнените строително-монтажни работи (СМР) на строеж „Изграждане на пожароизвестителна инсталация, евакуационно и аварийно осветление в Съдебна палата гр. Ловеч“

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ