Дата на създаване на преписката: 22.10.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12.11.2019 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-64
Статус: Възложена

Предмет на настоящата процедура е доставка на нетна активна електрическа енергия ниско напрежение по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1. „Доставка на електрическа енергия средно напрежение и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Министерство на правосъдието на територията на гр. София”;
Обособена позиция № 2. „Доставка на електрическа енергия ниско напрежение и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Министерство на правосъдието на територията на гр. София“
Обособена позиция № 3. „Доставка на електрическа енергия ниско напрежение и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Министерство на правосъдието на територията на област Велико Търново“

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ