Дата на създаване на преписката: 08.02.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15.02.2019 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 92-18-2
Статус: Възложена


  • Protokol 1 2019-03-05

    Протокол № 1 от работата на комисията
  • Protokol 2 2019-03-05

    Протокол № 2 от работата на комисията
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ