Дата на създаване на преписката: 16.12.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16.01.2020 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-78
Статус: Затворена

Документацията за обществената поръчка е изготвена от „Обединение Попов и Партньори - Ай Ти Управление и анализ" с ЕИК 177276279, изпълнител на договор № 93-00-241/04.07.2018 г. с предмет: „Оптимизиране на процесите, свързани със съдебен статус на граждани. Изготвяне на техническа спецификация и тръжна документация за дейност 2“ за „Разработка на централизирана автоматизираната информационна система - ЦАИС „Съдебен статус“. Линк към електронната преписка в профил на купувача на Министерство на правосъдието за обществена поръчка с предмет: „Оптимизиране на процесите, свързани със съдебен статус на граждани. Изготвяне на техническа спецификация и тръжна документация за дейност 2“ за „Разработка на централизирана автоматизираната информационна система - ЦАИС „Съдебен статус“

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ