Дата на създаване на преписката: 25.09.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30.09.2019 17:00


МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ