Дата на създаване на преписката: 16.09.2015
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29.09.2015 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-89
Статус: Изпълнена

Предметът на обществената поръчка е извършване на строително-монтажни работи по подмяна на дървена покривна конструкция и покривни материали на съществуваща сграда, за нуждите на Районен съд - гр. Генерал Тошево, находяща се в УПИ VI-622, кв.63, по плана на гр.Генерал Тошево, с административен адрес: ул. „Опълченска“ № 1, гр. Генерал Тошево.

  • Protokol 2015-10-15

    Протокол от работата на комисията
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ