Дата на създаване на преписката: 19.10.2015
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28.10.2015 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-88
Статус: Възложена

"Инвестиционен проект за изграждане на Съдебна палата гр. Сливница, в УПИ XXVI, кв. 8 по плана на гр. Сливница"

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ