Дата на създаване на преписката: 20.10.2017
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 24.11.2017 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-32
Процедура: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Статус: Прекратена


МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ