„Аутсорсинг на печатните услуги“

Публично състезание

Дата на създаване на преписката: 27.09.2016

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19.10.2016 17:30

Статус: Възложена

Още
„ИЗГОТВЯНЕ И ОКОМПЛЕКТОВАНЕ НА 14 БРОЯ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“

Събиране на оферти с обява

Дата на създаване на преписката: 02.09.2016

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.09.2016 17:30

Статус: Възложена

Още
“Координационни срещи и публични събития за промотиране резултатите от напредъка по изпълнението на показателите за напредък в рамките на Механизма за сътрудничество и оценка на Европейската комисия“.

Публично състезание

Дата на създаване на преписката: 01.09.2016

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.09.2016 17:30

Статус: Прекратена

Още
„Извънгаранционно обслужване и ремонт на моторни превозни средства собственост на министерство на правосъдието“

Събиране на оферти с обява

Дата на създаване на преписката: 14.07.2016

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26.07.2016 17:30

Статус: Възложена

Още
„АБОНАМЕНТНО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ИЗГРАДЕНИ/ВНЕДРЕНИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ В МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО“ ПО 7 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: обособена позиция № 1: „Абонаментно поддържане на системите: „Централно бюро съдимост“, „Централна база данни съдимост“, „Пропусквателен режим“, Е-justice портал“, обособена позиция № 2 „Абонаментна поддръжка на информационната система за издаване на електронно свидетелство за съдимост“, обособена позиция № 3 „Абонаментна поддръжка на Европейска информационна система за съдимост „ECRIS и FBBC“, обособена позиция № 4 „Абонаментна поддръжка на регистъра Апостил“, обособена позиция № 5 „Абонаментна поддръжка на информационна система „Единен регистър на медиаторите“, обособена позиция № 6 „Абонаментна поддръжка на Системата за интегрирана обработка на статистическа информация“, обособена позиция № 7 „Абонаментна поддръжка на информационна система на производство по несъстоятелност“.

Събиране на оферти с обява

Дата на създаване на преписката: 01.07.2016

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11.07.2016 17:30

Статус: Възложена

Още
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ