Дата на създаване на преписката: 20.11.2015
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 01.12.2015 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-111
Процедура: по реда на чл. 101а от ЗОП
Статус: Възложена

"Изграждане на достъпна среда в сградите на АС Габрово и ОС Габрово“ по две обособени позиции:
 Обособена позиция 1: "Изграждане на асансьор, доставка и монтаж на платформа за нуждите на Административен съд гр. Габрово";
 Обособена позиция 2: "Асансьорна уредба, изграждане на адаптирана тоалетна за инвалиди и ремонтни работи за обновяване на Съдебна палата гр. Габрово"

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ