Дата на създаване на преписката: 29.10.2015
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 23.11.2015 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-91
Процедура: открита процедура
Статус: Прекратена

"Преустройство на съществуваща сграда и изграждане на пристройка към нея за нуждите на Районен съд гр. Нова Загора"

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ