Дата на създаване на преписката: 11.07.2018
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 01.08.2018 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-79
Процедура: Публично състезание
Статус: Изпълнена


МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ