Дата на създаване на преписката: 02.09.2016
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 31.10.2016 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 03-00-235
Процедура: Открита процедура
Статус: Изпълнена

Във връзка с възникнал технически проблем с информационната система "Профил на купувача", информацията за обществените поръчки по ЗОП в периода 02.12.2016 г. - 06.02.2017 г. ще бъде възстановена с текуща дата.

 • zaglavna_str 2016-09-03

  ЗАГЛАВНА СТРАНИЦА
 • DOKUMENTACIA_OPDU 2016-09-03

  ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ Документацията за участие с изключение на документите, изискващи специализирани технически познания, предвид предмета на поръчките (напр. технически спецификации, изисквания към участниците; методика за оценка) е изготвена по граждански договор № 93-00-245/02.06.2016 г. от Мариан Вачевски - месторабота: Прокуратура на Република България. Техническите спецификации, методики с показатели за оценка на офертите и изисквания, на които следва да отговарят участниците са изготвени от „АДВАНСТ БИЗНЕС КОНСУЛТИНГ“ ООД с ЕИК 175047634 в изпълнение на договор № 93-00-250/9.06.2016 г.
 • obiavlenie 2016-09-02

  ОБЯВЛЕНИЕ
 • reshenie 2016-09-02

  РЕШЕНИЕ
 • reshenie_izmenenie 2016-09-19

  РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
 • DOKUMENTACIA_OPDU -korigirana 2016-09-20

  КОРИГИРАНА ДОКУМЕНТАЦИЯ
 • soubshtenie 2016-10-21

  СЪОБЩЕНИЕ СЪГЛАСНО ЧЛ. 53 ОТ ППЗОП
 • reshenie_udalgavane_srok 2016-10-26

  РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
 • protokol_1-sait 2016-11-21

  ПРОТОКОЛ № 1 ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 54, АЛ. 8 ОТ ППЗОП.
 • saobshtenie OTVARIANE CENI 2017-02-23

  СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ - първоначално публикувано на 12.12.2016 г.
 • protokol 2 2017-02-23

  ПРОТОКОЛ № 2 ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА - първоначално публикуван на 20.12.2016 г.
 • protokol 3 2017-02-23

  ПРОТОКОЛ № 3 ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА - първоначално публикуван на 20.12.2016 г.
 • doklad 2017-02-23

  ДОКЛАД - първоначално публикуван на 20.12.2016 г.
 • reshenie_s 2017-02-23

  РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ - първоначално публикуван на 20.12.2016 г.
 • obiavlenie-inv 2017-02-27

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА
 • dogovor_s 2017-02-27

  ДОГОВОР
 • cenovo_pril 2017-02-27

  ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ДОГОВОРА
 • tehn_spec 2017-02-27

  ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ДОГОВОРА
 • naruchnik_pril 2017-02-27

  ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ДОГОВОРА
 • tehn_predl_pril 2017-02-27

  ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ДОГОВОРА
 • tehn_pril_2 2017-02-27

  ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ДОГОВОРА
 • tehn_pril_3 2017-02-27

  ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ДОГОВОРА
 • tehn_pril_4 2017-02-27

  ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ДОГОВОРА
 • obiavlenie_inv_prikl_dogovor_scan 2017-08-23

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ