Дата на създаване на преписката: 13.06.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16.08.2019 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-42
Статус: Изпълнена

Документацията за обществената поръчка е изготвена от „ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС" ЕАД с ЕИК 130545438, изпълнител на договор № 93-00-147/02.05.2018 г. с предмет: Планиране на изграждането на средства за видеоконферентни връзки и подготовка на тръжна документация за избор на изпълнител по Дейност 2 от проект „Изграждане на средства за видеоконферентни връзки и тяхното използване във фазите на досъдебно и съдебно производство, включително и при трансгранично сътрудничество в правораздаването. Линк към електронната преписка в профил на купувача на Министерство на правосъдието за обществена поръчка с предмет: Планиране на изграждането на средства за видеоконферентни връзки и подготовка на тръжна документация за избор на изпълнител по Дейност 2 от проект „Изграждане на средства за видеоконферентни връзки и тяхното използване във фазите на досъдебно и съдебно производство, включително и при трансгранично сътрудничество в правораздаването http://profile.mjs.bg/063460b2be2b2aa4a822686e18c28b6e 

С Решение № ЛС-07-87/06.08.2019 г. на главен секретар на Министерство на правосъдието е удължен срока за получаване  на оферти до 17:30 часа на 16.08.2019 г.
Отварянето на получените оферти ще се състои на 19.08.2019 г., 14:00 часа. 


МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ