Дата на създаване на преписката: 04.03.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 08.04.2019 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-8
Статус: Изпълнена

Документацията за обществената поръчка е изготвена от Адвокатско дружество „Сергиева и Петрова" с ЕИК 176653065, изпълнител на договор № 93-00-12/16.01.2019 г. с предмет: Изготвяне на техническа спецификация, методика за оценка и изисквания към изпълнителя за обществена поръчка с предмет: "Изграждане на информационна система за изпълнителните производства" по проект "Повишаване гаранциите за справедлив процес в изпълнителните производства чрез изграждане на информационна система", финансиран от ОП „Добро управление”, чрез ЕСФ съгласно договор № BG05SFOP001-3.001-0007-С01/13.06.2017 г. Линк към електронната преписка в профил на купувача на Министерство на правосъдието за обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител, който да изготви техническа спецификация, методика за оценка и изисквания към изпълнителя по Дейност 1 от Проект „Повишаване гаранциите за справедлив процес в изпълнителните производства чрез изграждане на информационна система“, Договор № BG05SFOP001-3.001-0007-С01/13.06.2017 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд: http://profile.mjs.bg/0383cd22040b2fd053813f1e240c3d7bМИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ