Дата на създаване на преписката: 03.10.2017
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 24.10.2017 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-51
Процедура: 00106-2017-0013
Статус: Възложена


МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ