Дата на създаване на преписката: 17.10.2018
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30.10.2018 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-100
Статус: Възложена


  • Protokol 2018-11-07

    Протокол от работата на комисията
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ