"Изграждане на интернет портал - humanrights.bg"

Процедури по ЗОП

Дата на създаване на преписката: 11.03.2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 27.04.2015 17:30

Статус: Изпълнена

Още
ПРЕДВАРИТЕЛНИ ОБЯВЛЕНИЯ В АОП 2015

Процедури по ЗОП

Дата на създаване на преписката: 04.03.2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 04.03.2015 17:30

Още
„Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства”, по Обособена позиция № 2 „Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства- различни марки"

Процедури по ЗОП

Дата на създаване на преписката: 19.02.2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26.02.2015 17:30

Статус: Изпълнена

Още
„Доставка на оригинални тонери за копирни машини и печатащи устройства Hewlett-Packard (Хюлет Пакард)“

Процедури по ЗОП

Дата на създаване на преписката: 12.02.2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19.02.2015 17:00

Статус: Изпълнена

Още
„Доставка на пликове и бланки за нуждите на Министерство на правосъдието” със срок на действие до 31.12.2015 г. - Позиция №2 по СПОР -45/14.10.2014 г.

Процедури по ЗОП

Дата на създаване на преписката: 27.01.2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 03.02.2015 17:30

Статус: Изпълнена

Още
„Разработване и внедряване на електронни регистри, по следните обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: Разработване и внедряване на електронен регистър към дирекция „Българско гражданство” към Министерство на правосъдието на Република България и ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: Разработване и внедряване на електронен регистър към дирекция „Международна правна закрила на детето и международни осиновявания” към Министерство на правосъдието на Република България по проект „Изграждане на ефективна администрация на Министерство на правосъдието чрез развитие на системата за е-правосъдие”, съгласно изпълнението на сключен с Министерство на финансите, Дирекция „ОПАК” договор № КС12-33-2/03.09.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос ІІІ „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, подприоритет 3.3. „Подобряване обслужването от страна на органите на съдебната власт чрез развитие на информационните технологии”.

Процедури по ЗОП

Дата на създаване на преписката: 14.01.2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12.03.2015 17:30

Статус: Изпълнена

Още
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ