„Закупуване на хардуер – сървъри, устройства за съхранение на информация и комуникационно оборудване, обезпечаващо тяхната свързаност”

Процедури по ЗОП

Дата на създаване на преписката: 07.10.2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17.11.2015 17:30

Статус: Изпълнена

Още
„Закупуване на хардуер, необходим за функционирането на разработените и внедрени регистри към дирекция „Българско гражданство” и дирекция “Международна правна закрила на детето и международни осиновявания” по проект „Изграждане на ефективна администрация на Министерство на правосъдието чрез развитие на системата за е-правосъдие”, съгласно изпълнението на сключен с Министерство на финансите, Дирекция „ОПАК” договор № КС12-33-2/03.09.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос ІІІ „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, подприоритет 3.3. „Подобряване обслужването от страна на органите на съдебната власт чрез развитие на информационните технологии”.

Процедури по ЗОП

Дата на създаване на преписката: 02.10.2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11.11.2015 17:30

Статус: Изпълнена

Още
"Техническо обследване на Съдебна плата - гр. Тутракан"

Публични покани по ЗОП

Дата на създаване на преписката: 16.09.2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 01.10.2015 17:30

Статус: Възложена

Още
„Строително-монтажни работи по подмяна на дървена конструкция и покривни материали на районен съд – гр. Генерал Тошево“

Публични покани по ЗОП

Дата на създаване на преписката: 16.09.2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29.09.2015 17:30

Статус: Изпълнена

Още
„Дейности за информация и публичност по проект „Изграждане на ефективна администрация на Министерство на правосъдието чрез развитие на системата за е-правосъдие”, съгласно изпълнението на сключен с Министерство на финансите, Дирекция „ОПАК” договор № КС12-33-2/03.09.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос ІІІ „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, подприоритет 3.3. „Подобряване обслужването от страна на органите на съдебната власт чрез развитие на информационните технологии”.

Процедури по ЗОП

Дата на създаване на преписката: 11.09.2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.10.2015 17:30

Статус: Изпълнена

Още
„Техническо обследване, изготвяне на технически паспорт и техническо задание за укрепване на сградата на Районен съд - Бяла“

Публични покани по ЗОП

Дата на създаване на преписката: 08.09.2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 24.09.2015 17:30

Статус: Възложена

Още
"Отпечатване и разпространение на Наръчник по ЕКПЧ за неюристи"

Публични покани по ЗОП

Дата на създаване на преписката: 07.09.2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16.09.2015 17:30

Статус: Възложена

Още
"Изграждане на асансьор и доставка и монтаж на платформа за нуждите на Административен съд, гр. Габрово"

Публични покани по ЗОП

Дата на създаване на преписката: 04.09.2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14.09.2015 17:30

Статус: Прекратена

Още
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ