„Мерки за информация и комуникация в три обособени позиции“: Обособена позиция № 1: "Мерки информация и комуникация по проект: „Разработване и внедряване на електронна информационна система“ Национален регистър на запорите“; Обособена позиция № 2: "Мерки информация и комуникация по проект: „Реализиране на Централизирана автоматизирана информационна система „Съдебен статус“; Обособена позиция № 3: „Мерки за информация и публичност на проект „Редизайн на автоматизираната информационна система в Министерство на правосъдието и второстепенните разпоредители с бюджет с цел преминаване към използване и обмен само на електронни документи и електронно съдържание в сектора от органите на изпълнителната власт. Обучение на служителите за работа с АИС и електронни документи“;

Публично състезание

Дата на създаване на преписката: 13.11.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 04.12.2017 17:30

Статус: Възложена

Още
“ИМУЩЕСТВЕНО ЗАСТРАХОВАНЕ НА СГРАДИ, ЧАСТИ ОТ СГРАДИ И ОБОРУДВАНЕ, УПРАВЛЯВАНИ ИЛИ ПОЛЗВАНИ ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО“

Събиране на оферти с обява

Дата на създаване на преписката: 09.11.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20.11.2017 17:30

Статус: Възложена

Още
„Осигуряване на самолетни билети за полети до Брюксел“

Покана до определени лица

Дата на създаване на преписката: 08.11.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20.11.2017 23:59

Статус: Изпълнена

Още
„Предоставяне на куриерски услуги за нуждите на Министерство на правосъдието“

Покана до определени лица

Дата на създаване на преписката: 03.11.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13.11.2017 23:59

Статус: Изпълнена

Още
„Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства HP“

Покана до определени лица

Дата на създаване на преписката: 31.10.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.11.2017 23:59

Статус: Изпълнена

Още
Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Министерство на правосъдието

Покана до определени лица

Дата на създаване на преписката: 30.10.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 09.11.2017 23:59

Статус: Изпълнена

Още
“Строително монтажни работи на “Стаи за щадящо изслушване на деца в контакт със закона“ в гр. Добрич, гр. Разград, гр. Смолян и гр. Хасково“

Събиране на оферти с обява

Дата на създаване на преписката: 25.10.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13.11.2017 17:30

Статус: Изпълнена

Още
“Обзавеждане и оборудване на “Стаи за щадящо изслушване на деца в контакт със закона“ в гр. Добрич, гр. Разград, гр. Смолян и гр. Хасково“

Събиране на оферти с обява

Дата на създаване на преписката: 25.10.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 07.11.2017 17:30

Статус: Прекратена

Още
АБОНАМЕНТНО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ИЗГРАДЕНИ/ ВНЕДРЕНИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ В MИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”: Обособена позиция № 1: „Абонаментно поддържане на системите: „Централно бюро съдимост“, „Централна база данни съдимост“, „Пропускателен режим“, е-justice портал“; Обособена позиция № 2: „Абонаментна поддръжка на информационна система за издаване на електронно свидетелство за съдимост“; Обособена позиция № 3: „Абонаментна поддръжка на Европейска информационна система за съдимост (ECRIS И FBBC)“; Обособена позиция № 4: „Абонаментна поддръжка на регистъра Апостил“; Обособена позиция № 5: „Абонаментна поддръжка на информационна система „Единен регистър на медиаторите”; Обособена позиция № 6: „Извънгаранционна поддръжка на портал “Права на човека”; Обособена позиция № 7: „Извънгаранционна поддръжка на АИС “Права на човека”; Обособена позиция № 8: „Абонаментна поддръжка на Централен регистър на юридическите лица с нестопанска цел”

Публично състезание

Дата на създаване на преписката: 24.10.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14.11.2017 17:30

Статус: Изпълнена

Още
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ