„Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с марката Hewlett-Packard (Хюлет Пакард) за нуждите на Министерство на правосъдието – Централна администрация“

Процедури по ЗОП

Дата на създаване на преписката: 18.03.2016

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.03.2016 17:30

Статус: Изпълнена

Още
„Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с различни марки за нуждите на Министерство на правосъдието – Централна администрация”

Процедури по ЗОП

Дата на създаване на преписката: 11.03.2016

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17.03.2016 17:30

Статус: Изпълнена

Още
Информация за датите и основанието за освобождаването на гаранция за изпълнение на договор № 93-00-456/05.12.2014 г. с предмет: “Изготвяне на финансов одит по проект „Изграждане на ефективна администрация на Министерство на правосъдието чрез развитие на системата за е-правосъдие”, съгласно изпълнението на сключен с Министерство на финансите, Дирекция „ОПАК” договор № КС12-33-2/03.09.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос ІІІ „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, подприоритет 3.3. „Подобряване обслужването от страна на органите на съдебната власт чрез развитие на информационните технологии”

Процедури по ЗОП

Дата на създаване на преписката: 19.02.2016

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19.02.2016 17:00

Още
„Доставка на канцеларски материали“, Обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски материали“ за нуждите на Министерство на правосъдието – Централна администрация” за 2016 г.

Процедури по ЗОП

Дата на създаване на преписката: 05.02.2016

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12.02.2016 17:30

Статус: Изпълнена

Още
„Отпечатване на допълнителен тираж от учебника по права на човека: „Право на Европейската конвенция по правата на човека“ на Харис, О’Бойл, Бейтс и Бакли“.

Процедури по ЗОП

Дата на създаване на преписката: 04.01.2016

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14.01.2016 17:30

Статус: Изпълнена

Още
„Доставка на копирна хартия“, обособена позиция № 2 „Доставка на нерециклирана копирна хартия“ за нуждите на Министерство на правосъдието – Централна администрация

Процедури по ЗОП

Дата на създаване на преписката: 22.12.2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 04.01.2016 17:30

Статус: Изпълнена

Още
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ