Дата на създаване на преписката: 11.05.2015
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20.05.2015 17:30
Статус: Възложена

„Извършване на независим финансов одит на проект NFM-BG14-3 по Норвежки финансов механизъм 2009-2014 г.”

  • Protokol 2015-06-08

    Утвърден протокол за получаване, разглеждане и оценка на офертите и за класирането на участниците
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ