Дата на създаване на преписката: 05.09.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.09.2019 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-44/2019
Процедура: Съгласно чл. 182, ал.1 във вр. с чл. 79, ал.1, т. 3, б. „в“ от ЗОП
Статус: Възложена

Избор на доставчик на топлинна енергия за нуждите на Министерство на правосъдието

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ