Дата на създаване на преписката: 13.05.2015
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22.05.2015 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-108/14
Статус: Изпълнена

„Упражняване на строителен надзор, инвеститорски контрол и контрол по безопасност и здраве, съставяне на технически паспорт за строеж „Реконструкция на покрив на административна сграда“, намираща се в УПИ V, кв. 125, ЦГЧ по плана на гр. Враца, бул. „Демокрация“ № 14“

  • Protokol 2015-06-03

    Протокол от работата на комисията
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ