Дата на създаване на преписката: 03.09.2015
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12.09.2015 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-78
Процедура: по реда на чл. 101а от ЗОП
Статус: Възложена

„Изграждане на пожароизвестителна инсталация, евакуационно и аварийно осветление в съдебната палата гр. Ловеч“

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ