Дата на създаване на преписката: 25.08.2017
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 04.09.2017 23:59
Процедура: По реда на чл . 82, ал. 3 и ал. 4 от Закона за обществените поръчки.
Статус: Прекратена

Краен срок за задаване на въпроси 31.08.2017 г. 17:30 ч.

Отваряне на офертите, съгласно заложения в СЕВОП график, а именно 14:00 ч. на 05.09.2017 г.


МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ