Дата на създаване на преписката: 17.02.2015
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26.02.2015 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-98
Статус: Възложена

„Упражняване на строителен надзор, инвеститорски контрол и контрол по безопасност и здраве в процеса на строителство, както и съставяне на технически паспорт за строеж „Изграждане пристройка на топла връзка между обособените части на първия етаж, вътрешно преустройство и ремонт на част от съществуващата сграда за нуждите на административен съд – Видин”, за имот – част от триетажна административна сграда със сутерен, находящ се в гр.Видин,  ул.“Цар Симеон Велики“ № 3, уникален код, под който е публикувана поканата на Портала за обществени поръчки:9038965

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ