Дата на създаване на преписката: 30.01.2018
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22.02.2018 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-114
Процедура: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Статус: Възложена


МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ