Дата на създаване на преписката: 18.01.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12.03.2019 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-2
Статус: Изпълнена

Документацията за обществената поръчка е изготвена от  "Стемо" ООД, с ЕИК 817080126, изпълнител на договор рег. № 93-00-261/27.07.2018 г. с предмет: „Преглед на технологичните и организационните средства за изпълнение на вътрешни правила и политики за ползване на информационните ресурси в органите на изпълнителната власт в СП и разработване на наръчник с единни правила и процедури. разработване и въвеждане на СУСИ в МП и ВРБ (АВ, ГДИН, ГДО, НБПП, ЦРОЗ)“. Линк към електронната преписка в профил на купувача на Министерство на правосъдието : http://profile.mjs.bg/55d81636c39b8afa84ed4808a6bc0373 С

Уведомление до всички заинтересовани:

С Решение № ЛС-07-18/28.02.2019 г. на главен секретар на Министерство на правосъдието е удължен срока за получаване  на оферти до 17:30 часа на 07.03.2019 г. 

Поради допусната техническа грешка да не се взим впредвид Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация № ЛС-07-18/28.02.2019 г., на главен секретар на Министерство на правосъдието, публикувано на 04.03.2019 г. в портала на АОП, под ID номер 898296.

С Решение № ЛС-07-20/05.03.2019 г. на главен секретар на Министерство на правосъдието е удължен срока за получаване  на оферти до 17:30 часа на 12.03.2019 г. 


МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ