Дата на създаване на преписката: 27.08.2015
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 03.09.2015 17:30
Статус: Прекратена

„Отпечатване и разпространение на Наръчник по ЕКПЧ за неюристи“

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ