Дата на създаване на преписката: 21.11.2014
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 02.12.2014 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-70


  • Otgovori 1 2014-11-28

    Отговори № 1 на зададени въпроси
  • Zapoved 2014-12-10

    Заповед за преустановяване на „Закупуване и доставка на компютри и периферна техника за нуждите на Министерство на правосъдието“ - обособена позиция № 1 – „Закупуване на периферна техника за нуждите на МП“
  • Protokol 2014-12-10

    Протокол от работата на комисията.
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ