Дата на създаване на преписката: 31.12.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 27.01.2020 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-82/2019
Статус: Затворена

“Абонаментно сервизно обслужване на информационни системи в Министерство на правосъдието“ в шест обособени позиции“:

            Обособена позиция 1: „Абонаментно поддържане на системите: „Централно бюро съдимост“, „Централна база данни съдимост“, „Пропускателен режим“, e-justice портал“;

            Обособена позиция 2: „Абонаментна поддръжка на Европейска информационна система за съдимост (ECRIS И FBBC)“;

            Обособена позиция 3: „Абонаментно обслужване на автоматизирана информационна система на дирекция „Българско гражданство“;

            Обособена позиция 4:  „Абонаментна поддръжка на информационна система производство по несъстоятелност и системата за интегрирана обработка на статистическа информация“;

            Обособена позиция 5: „Извънгаранционна поддръжка на портал „Права на човека““;

            Обособена позиция 6: „Извънгаранционна поддръжка на АИС „Права на човека““


МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ