Дата на създаване на преписката: 02.04.2015
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15.04.2015 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-15
Процедура: Договаряне без обявление
Статус: Изпълнена

„Проектиране и извършване на СМР във връзка с: Рехабилитация на съществуващ топлопровод в границите на УПИ І, кв. 47 по плана на гр. София; Премахване на едноетажна масивна сграда (КПП); Изграждане на покритие (козирка) над съществуващо външно стълбище към архивно помещение; Изпълнение на подово покритие в архивно помещение, разположено на ниво „Сутерен“ и рехабилитация на съществуващо подходно стълбищно рамо; Изпълнение на строителни дейности в сутерена на административна сграда, блок „В“ и подземен паркинг; Изпълнение на допълнителни строителни дейности по разчистване и укрепване на строителен изкоп за изливане на основите на покритие /козирка/ пред главния вход на административната сграда, възникнали в процеса на изграждане в границите на съдебен сграден комплекс с административен адрес: гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ №54 в УПИ І, кв. 47, м. „Лагера“ по плана на гр. София“

  • Protokol 2015-04-23

    Протокол от работата на комисията
  • Doklad 2015-04-23

    Доклад от работата на комисията
  • Reshenie 2015-04-23

    Решение за избор на изпълнител
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ