Дата на създаване на преписката: 29.10.2018
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 09.11.2018 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-114
Статус: Възложена


  • Protokol 2018-11-27

    Протокол от работата на комисията за определяне на изпълнител
  • Dogovor 2018-12-04

    Договор с избрания изпълнител
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ