Дата на създаване на преписката: 24.11.2018
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15.01.2019 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-90
Статус: Прекратена

Документацията за обществената поръчка е изготвена от „ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС" ЕАД с ЕИК 130545438, изпълнител на договор № 93-00-147/02.05.2018 г. с предмет: Планиране на изграждането на средства за видеоконферентни връзки и подготовка на тръжна документация за избор на изпълнител по Дейност 2 от проект „Изграждане на средства за видеоконферентни връзки и тяхното използване във фазите на досъдебно и съдебно производство, включително и при трансгранично сътрудничество в правораздаването. Линк към електронната преписка в профил на купувача на Министерство на правосъдието за обществена поръчка с предмет: Планиране на изграждането на средства за видеоконферентни връзки и подготовка на тръжна документация за избор на изпълнител по Дейност 2 от проект „Изграждане на средства за видеоконферентни връзки и тяхното използване във фазите на досъдебно и съдебно производство, включително и при трансгранично сътрудничество в правораздаването http://profile.mjs.bg/063460b2be2b2aa4a822686e18c28b6e 

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ