Дата на създаване на преписката: 04.05.2018
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11.06.2018 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-42
Процедура: Открита процедура
Статус: Изпълнена

Документацията за обществената поръчка е изготвена от "Риал Системс" ООД с ЕИК 131283711, изпълнител на договор № 93-00-414/29.12.2017 г. с предмет: "Преглед на съществуващите АИС и средствата за обмен на информация между тях, изготвяне на препоръки за редизайн с цел преминаване към обмен само на електронни документи и разработване на техническо задание и тръжна документация за Дейност 2" по проект „Редизайн на АИС в МП и ВРБ с цел преминаване към използване и обмен само на електронни документи и електронно съдържание в сектора от органите на изпълнителната власт. Обучение на служителите за работа с АИС и електронни документи.“, финансиран от ОП „Добро управление”, чрез ЕСФ съгл. договор № BG05SFOP001-3.001-0009-C01/19.07.2017 г. Линк към електронната преписка в профил на купувача на Министерство на правосъдието за обществена поръчка с предмет: „Преглед на съществуващите АИС и средствата за обмен на информация между тях, изготвяне на препоръки за редизайн с цел преминаване към обмен само на електронни документи“ http://profile.mjs.bg/2653c34ee390eccb859dfff02186d21f

 • Protokol_1_scan_1 2018-06-14

  Протокол № 1 от работата на комисията
 • Saobshtenie_otv_ceni_sait 2018-07-04

  Съобщение за отваряне на ценови предложения
 • Protokol_2_nadgr 2018-07-13

  Протокол № 2 от работата на комисията
 • Protokol_3_nadgr 2018-07-13

  Протокол № 3 от работата на комисията
 • Protokol_4_nadgr 2018-07-13

  Протокол № 4 от работата на комисията
 • Doklad_chast_1 2018-07-13

  Доклад от работата на комисията част 1
 • Doklad_chast_2 2018-07-13

  Доклад от работата на комисията част 2
 • Doklad_chast_3 2018-07-13

  Доклад от работата на комисията част 3
 • Doklad_chast_4 2018-07-13

  Доклад от работата на комисията част 4
 • Reshenie_izp_nadgr_AIS 2018-07-13

  Решение за класиране и избор на изпълнител
 • Obyavl_vazl_por__AIS_nadgr 2018-09-03

  Обявление за възложена поръчка
 • Dogovor_s_pril_zalich 2018-09-03

  Договор за възлагане на обществена поръчка ведно с приложенията - I част
 • Tehnich_predl_pril_dog_zalich 2018-09-03

  Договор за възлагане на обществена поръчка ведно с приложенията - II част
 • Garancia_izp_dog 2018-09-03

  Договор за възлагане на обществена поръчка ведно с приложенията - III част
 • Obyavlenie_prikl_dogA2 2019-05-02

  Обявление за приключил договор
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ