Дата на създаване на преписката: 08.03.2017
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17.03.2017 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-8
Процедура: Съгласнона чл. 182, ал.1 във вр. с чл. 79, ал.1, т.3, б. „в“ от ЗОП
Статус: Изпълнена


МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ