Дата на създаване на преписката: 02.09.2016
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.09.2016 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-35
Процедура: Събиране на оферти с обява
Статус: Възложена


  • protokol_1_scan_pp 2016-09-17

    ПРОТОКОЛ № 1 ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИ
  • protokol_2_ppr_scan 2016-10-06

    ПРОТОКОЛ ЗА ОЦЕНКА, РАЗГЛЕЖДАНЕ И ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ