Дата на създаване на преписката: 06.06.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 08.07.2019 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-17
Статус: Прекратена

Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка на 25 броя стационарни компютри за нуждите на служителите на Министерство на правосъдието.

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ