Дата на създаване на преписката: 17.03.2015
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17.03.2015 17:30


МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ