Дата на създаване на преписката: 15.08.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14.10.2019 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-13
Статус: Изпълнена

С решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация № ЛС-07-92/28.08.2019 г., се удължава срока за подаване на оферти - до 03.10.2019 г.

С решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация № ЛС-07-108/04.10.2019 г., се удължава срока за подаване на оферти - до 14.10.2019 г.


МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ